Noter Ücretleri

Noter Ücretleri 2022

Noter ücretleri 2022 tarifesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete’de yayınlanarak belli oldu. 2 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 2022 Noter ücretleri ve Noter Harçları güncel tablomuzu yazımızda bulabilirsiniz.

Noter Ücretleri 2022 Noter ücreti, Düzenleme ücreti, Yazı ücreti, Çevirme ücreti, Karşılaştırma ücreti, Tescil ücreti, Emanetlerin saklanması ücreti, Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti, Defter onaylama ücreti, Bildirim yazı ücreti, Yol ödeneği, Aracılık ücreti, Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret, Elektronik İşlemler ve Elektronik Tespit Ücreti
Noter Ücretleri 2022

Noter ücretleri ve noter harçları yazımız içerisinde 2022 yılı için belirlenen; Noter ücreti, Düzenleme ücreti, Yazı ücreti, Çevirme ücreti, Karşılaştırma ücreti, Tescil ücreti, Emanetlerin saklanması ücreti, Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti, Defter onaylama ücreti, Bildirim yazı ücreti, Yol ödeneği, Aracılık ücreti, Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret, Elektronik İşlemler ve Elektronik Tespit Ücreti başlıklarını Noter Ücretleri yazımızda bulabilirsiniz.


Noter Ücretleri 2022 Tarifesi

1- 2022 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 207,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 275,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse*

(*Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.)

275,00 TL
2- 2022 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 80,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 140,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 120,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 190,00 TL
3- Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti 203,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.900,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 192,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 136,00 – 176,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 70,00 – 90,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11- Noter Silah Devir Ücreti 280,00 – 400,00 TL
12- Vasiyetname Ücreti 700,00 – 3.000,00 TL
Noter Ücretleri 2022 Noter ücreti, Düzenleme ücreti, Yazı ücreti, Çevirme ücreti, Karşılaştırma ücreti, Tescil ücreti, Emanetlerin saklanması ücreti, Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti, Defter onaylama ücreti, Bildirim yazı ücreti, Yol ödeneği, Aracılık ücreti, Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret, Elektronik İşlemler ve Elektronik Tespit Ücreti
Noter Ücretleri 2022

Noter Ücretleri – Noter Harçları 2022

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:

 

1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için

(Binde 1,13)

(Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.)

(Binde 30)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (168,30 TL)’den az, (86.707,60 TL)’den çok olamaz.

 

2. Emanet harçları:

 

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden

(Binde 2,27)

Harç miktarı (11,50 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.

 

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:

(Binde 4,55)

Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.

 

4. Konşimento yazılması harcı:

 

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan

1,519

5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

II. Maktu harçlar:

 

1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden

25,80 TL

2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

45,40 TL

3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için

34,00 TL

4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç):

 

a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):

 

aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler

64,80 TL

bb) Serbest meslek kazanç defteri

80,70 TL

cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler

80,70 TL

b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

 

100 sayfaya kadar (100 dahil)

20,70 TL

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için

20,70 TL

(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır

 

5.Suretler ve tercümeler:

 

a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından

4,20 TL

b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

11,50 TL

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

45,40 TL

7.Tespit ve tutanak harçları:

 

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti

45,40 TL

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;

 

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda

861,80 TL

9. Düzeltme harcı:

 

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için

8,90 TL

10. Mukavele feshi harcı:

 

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

8,90 TL

11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan

168,30 TL

Noter ücretleri ve Noter Harçları 2022 yılı için Resmi gazetede yayınlanan metnin PDF dosyasını indirmek için tıklayınız:

Noter Ücretleri 2022

Noter ücretleri ve noter harçları için Mart 2023’e kadar değişiklik beklenmemektedir.Not: Paylaşılan noter ücretleri ve maddeleri tamamen bilgilendirme amacı ile yayınlanmış olup hiç bir sorumluluk kabul etmediğimizi belirtiriz.

1 thoughts on “Noter Ücretleri”

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir